ПДЮТ м. Гірника Донецької області

 

Сторінка методиста

 

Опис досвіду роботи методиста ПДЮТ м.Гірника

Донецької області Крохіної К.В.

«МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО

ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА - ПОЗАШКІЛЬНИКА»

 

Збираємося разом – це початок   

Тримаємося разом – це процес    

Працюємо разом – це успіх          

         Генрі Форд                  

         Актуальність досвіду.         В сучасних умовах модернізації національної позашкільної освіти значну роль відіграє система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання методичної допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але і активізація творчого потенціалу кожного педагога. Реалізація даної мети залежить від співпраці організаторів методичної роботи на всіх рівнях − керівника позашкільного закладу, методиста, педагогів та організації ними ефективних форм методичної роботи. Тому вимоги до роботи методиста досить високі, а проблеми оновлення його функцій набувають особливої гостроти та актуальності.

         Мета досвіду.     Впровадження  інновацій   у форми  і  методи  методичного   забезпечення   навчально- виховного  процесу  позашкільного  закладу  для  підвищення  професійної  майстерності, компетентності  педагогічних  працівників; формування наукового світогляду    та    розвитку  творчих  здібностей  вихованців.

         Ідеї досвіду.        Розвиток загальної та духовної культури педагогічних працівників; фахове вдосконалення організаторів виховного процесу; активізація творчої діяльності педагогів; збагачення методичного арсеналу, сучасних технологій виховання; підготовка педагогів до інноваційної діяльності.

         Технологія досвіду.    Поєднання професійно значущих особистісних якостей із глибоким знанням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, володіння методикою викладання предмета у відповідності до специфіки навчально-виховного закладу у системі позашкільної освіти є важливими педагогічними технологіями, які я, як методист, вважаю обов'язковими в роботі з педагогами.

         Вивчення механізмів впливу на формування світоглядних орієнтацій, розробка засобів і методів, їх упровадження у навчально-виховний процес покликані відіграти позитивну роль у становленні духовної особистості, а також допоможе фахівцям-педагогам, соціальним працівникам, батькам у здійсненні вибору активної життєвої позиції підростаючого покоління.

         Виклад основного матеріалу.  Успішний розвиток системи позашкільної  освіти  немислимо без розробки його теорії та методики. Значну роль у цьому процесі відіграє методична діяльність.  Методична діяльність ПДЮТ  м.Гірника Донецької області – цілісна система заходів, заснована на досягненнях науки і практики, спрямована на всебічний розвиток творчого потенціалу педагога, і, в кінцевому підсумку, на підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу, на зростання рівня освіченості, вихованості й розвиненості вихованців.

         Від рівня компетентності педагога, його педагогічної майстерності та здібностей до професійного розвитку напряму залежить підвищення якості позашкільної освіти та її результативність. З метою організації ефективної науково-методичної роботи педагогів, яка сприяє розв’язанню проблеми оптимізації виховної роботи в позашкільному освітньому просторі, розробленню та впровадженню інноваційних навчально-виховних методик і технологій  розроблено структурну модель науково - методичної роботи  ПДЮТ м. Гірника Донецької області (Додаток 1).

          Базою для поліпшення якості навчально – виховної діяльності є створення інноваційного простору. Саме тому одним із пріоритетних напрямків діяльності методичної роботи є вивчення та впровадження виховних технологій, що вносять якісні зміни у зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології виховання. Значна  увага      приділяється   наданню  методичної  допомоги  керівникам  гуртків   у  проведенні   занять.  Звертається  увага  на  змістовно -  технологічний  аспект  заняття, впровадження  інноваційних  технологій  у  навчально - виховний  процес, реалізацію  навчальної  програми, виконання  поставленої  мети  та  ряд  інших  питань. Важливою ланкою є надання методичної та консультативної допомоги культорганізатору щодо проведення  роботи з координаторами та лідерами учнівського самоврядування ЗОШ міста.  (Додаток 2).

         Плануючи методичну роботу, обов'язково вивчаються та прогнозуються запити і потреби кожного педагога. Для цього розробляється діагностичний інструментарій, крім фахових проблем вивчаються нахили, захоплення, особистісні характеристики (Додаток 3). Результати діагностики дають інформацію для подальшого аналізу та сприяють визначенню напрямків, перспектив професійного росту педагогів та керівників гуртків. За результатами діагностування для цілісності бачення одержаних результатів складається зведена діагностика. Це дає змогу підвищити рівень здійснення методичної роботи, реалізувати принцип індивідуальної траєкторії формування професійної компетентності педагогів. 

         Важливим   фактором  стимулювання  керівників  гуртків   до  самоосвіти  та  самовдосконалення є  проведення  взаємовідвідування  занять  гуртків,  проведення  відкритих  занять, що  приводить  до переосмислення   власного  досвіду  роботи, виступи  на  методичних  об’єднаннях керівників  гуртків, семінарах та  інших  формах  методичної  роботи, підготовки педагогів до атестації (Додаток 4).

         Такий  аналіз   дає  можливість    зробити  об’єктивний  висновок  щодо  педагогічної  і  професійної  підготовки  педагогів  з  організації  навчально - виховного  процесу, визначити  рівень  педагогічної  діяльності  кожного.

         Важливу роль у формуванні творчо працюючого педагога є робота Педагогічної ради, Методичної ради, Школи   педагогічної майстерності, Школи молодого педагога.   

         Керівним  ядром  науково - методичного  забезпечення  педагогічної  діяльності  ПДЮТ м.Гірника Донецької області  є науково - методична рада, до  складу  якої  входять  керівник  - методист,  директор  закладу, керівники  гуртків.  Методична  рада  вбачає  своє  завдання  в  тому, щоб спрямувати  процес  підвищення  кваліфікації  педагогів закладу на оновлення  і  суттєве  доповнення  отриманих  психолого - педагогічних  знань, вивчення  нових  технологій  організації  навчально - виховного  процесу, узагальнення  і  впровадження  кращих  здобутків  позашкільної  освіти. (Додаток 5)

         На  заняттях Школи   педагогічної майстерності розглядаються як теоретичні так і практичні питання, які хвилюють   колег, демонструються практичні прийоми впровадження сучасних виховних технологій. Найширше використовуються ігрові технології, що формують уміння розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів; технології колективного творчого виховання, проектні технології що забезпечують інтеграцію знань і вмінь з різних видів діяльності, інтерактивні та тренінгові технології, що спрямовані на розвиток творчого мислення, комунікативної, психологічної компетентності учнівської молоді, технології створення ситуації успіху. (Додаток 6)

         Однією  із  важливих  форм  роботи  із  педагогічними  працівниками  установи  є  робота  із  молодими  спеціалістами, для  яких  створена  Школа  молодого  педагога.  Основною  функцією  школи   є  поступове   формування  професійних  умінь  та  навичок, які   відповідають  вимогам  сьогодення, до  педагогічної  науки та  практики, що  зумовлюють  виконання  завдань  педагогічного  колективу. (Додаток 7)

         Організуючим  центром  методичної  роботи з  педагогічними  працівниками  є  методичний  кабінет. В   методичному   кабінеті  ПДЮТ м.Гірника зібрані    основні  документи  з  питань  позашкільної  освіти,  директивні  документи  про  діяльність  позашкільних  закладів, напрацьований   матеріал  по  вивченню  та  поширенню  передового  педагогічного  досвіду,  діагностичний матеріал (анкети, тести, тренінги і т.д.)  на  допомогу  в  роботі  керівнику  гуртка;  матеріали для  удосконалення  професійної  компетентності  педагогічного  працівника  закладу (Додаток 8).

         В   методичному  кабінеті   створено   банки  даних:

1.  «Надія Донеччини» (обласний, міський, по закладу) які  містять  відомості  про обдарованих дітей, відомості  про  переможців  районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних  конкурсів,  фестивалів. (Додаток 9)

2. Діти соціально незахищених категорій. (Додаток 10)

         З метою модернізації форм, змісту і методів диференційованої підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладу, залучення педагогів  до інноваційної, дослідно-експериментальної роботи;       оптимізації системи підготовки педагогів до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованої молоді з вересня 2015 року впроваджено проект   «Моделювання інноваційної діяльності позашкільного навчального закладу». (Додаток 11)

         Висновки. Методичний супровід професійного зростання педагога - позашкільника засобами впровадження психолого - педагогічних  інноваційних технологій сприяло зростанню педагогічної майстерності учасників інноваційних процесів, результативності якісних показників навчальних досягнень вихованців. Значну увагу звернено на впровадження в навчально- виховний процес методів інноваційного пошуку: методу дослідження , наукового осмислення нововведення, моделюваннюю реальних ситуацій, методу, проектів, діагностування; аналізу кількісних  та якісних показників інноваційного пошуку.  Завдяки впровадженню інноваційних технологій, зріс інтерес у  педагогів позашкільного закладу до використання інтерактивних методів навчання  вихованців, де одним із сучасних напрямів роботи є науково - дослідницька, проектна діяльність.

         Виховні інноваційні технології, які впроваджено у навчальну діяльність закладу пов'язані із національною спрямованістю навчально-виховного процесу, ранньою соціалізацією, духовним розвитком вихованців. Інноваційна діяльність в позашкільному закладі характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі. Під такими інноваціями розуміються елементи новизни, що істотно змінюють результати освітнього процесу.